Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Publications
Articles
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ARTİCLES

Bayyurt Nizamettin , Serin Zehra Vildan (2017), "The Non-Linear Relation between Governance and Efficiency: Evidence from Agriculture, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology", 5(11), ss.1334-1341, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/article/view/1454/656
2016      Beyza Oktay, Hakan Öztunç, Z. Vildan Serin, “Determinants of Gold Reserves An Empirical Analysis for G-7 Countries”,Proceedia, Social Behaviour Science, 2016
2015      Hakan Öztunç, Zar Chi Oo, Zehra Vildan Serin, "Effects of Female Education on Economic Growth: A Cross Country Empirical Study, Educational Sciences: Theory & Practice, 15, 349­357 (2015),
2014      Zehra Vildan Serin, Beyza Oktay, " Global Governance and Turkey’s Position in the Post­Global Crisis Period , Journal of Social and Development Sciences , 5 , 7­13 (2014)
2014      Mehmet Orhan, Zehra Vildan Serin, Halil İbrahim Çelikel, "The Spillover Effects of Fed’s Policies with Emphasis to the Fragile Five”,Journal of Economics and Behavioral Studies, 6, 1011­1020 (2014)
2014      Filiz Kadı, Zehra Vildan Serin, Fatma Eban Arıkan , " Determinants of Income Differences of Farmers in Turkey: A Discriminate Analytical Approach , Journal of Social and Development Sciences, Vol: 5, 266­274 (2014)
2013      Hakan Öztunç, Vildan Serin, İlhan Kılıç, "Forecasting of Financial Crises: An Empirical Model for Turkey”,Journal of Economic and Social Research, 15, 19­41 (2013)
2012      Zehra Vildan Serin, "Structural Causes of Global Crisis and Global Imbalances , Jounal of Academic Studies, 13, 1­21 (2012)
2012      Nizamettin Bayyurt,Vildan Serin , Eban Arıkan, "Good Governance and Agricultural Efficiency, Journal of Social and Development Sciences. Vol. 6, No. 1, pp. 14­23, March 2015 (ISSN 2221­1152).,  6, 14­23 (2012)
Gölpek, F.,. Who earnings after four years’ education in Turkey: The society or the idividual? Education and Science, 40(177): 19-30 (SSCI)
Gölpek, F., Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175): 172-182 (SSCI)
Aslan, H. and Gölpek, F., Public intervention and open market system in health services. International Journal of Management & Information Technology (IJMIT), 9 (2-April): 1585-1592.
Gölpek, F. and Çiftçioğlu, N., Social-economic factors in demand for higher education: Sample of Gaziantep province. International journal of humanities and social science, 5 (1-Jonuary): 121-134.
Gölpek, F., Olcay, A. and İnce, E., A study on the assessment of social security pratices bay the personennel at the hotels in Gaziantep. International journal of humanities and social science, 4 (3-February): 157-164.
Çetin, C., Gölpek, G., Köse, Z. and Mavigök, M., Primary school teachers tendency to become a manager: Sample of Gaziantep province. Journal of social sciences research (JSSR), 4 (2- June): 533-541.
Gölpek, F. and Uğurlugelen, K., Private costs in finance of higher education: Sample of Gaziantep province. International Journal of Business and Social Science, 4 (13-October): 154-167.
Gölpek, F., Health economics. International Journal of Business and Social Science, 4 (17-Special Issue-Decamber): 144-152.
Gölpek, F., Eğitim getirilerinin özel ve sosyal açıdan incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1): 43-54.
Gölpek, F., Türkiye’de adalet ilkesi bakımından yükseköğretimde finans politikası: kim faydalanıyor? Kim ödüyor? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3): 149-176.
Gölpek, F., Yükseköğretimin getirileri ve etkinlik sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3-4): 77-95.
Gölpek, F., Türkiye’de yükseköğretimin getirileri ve fiyatı: Tıp fakültesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3-Aralık): 134-141.
Gölpek, F., Yükseköğretim finansman politikasında yeni bir yaklaşım: Maliyet paylaşımı. Yükseköğretim Dergisi, 1(1-Haziran): 25-33
2017 Arslan, İ., Uğur, A.A. ve Dineri, E. (2017). OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik İlişkisi:1980-2014, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 56-68.
2017 Dineri, E. ve Taş, İ. (2017). Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği, Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2(1), 80-97.
2016 Dineri, E. ve Taş, İ. (2016). İkiz Açık Hipotezi: Türkiye’de Teorik ve Ampirik İnceleme, The Journal of Academic Social Science, 4(32), 372-390.7
2014 İzgi, B.B. ve Dineri, E. (2014). Determinants of Market Entry: A Study on Turkish Manufacturing Industry (1996-2001 Period), Acta Unıversıtatıs Lodzıensıs Folıa Oeconomıca, 6(309), 7-14.
Çütcü İbrahim (2017), İnovasyonun İhracat Performansına Etkisi: Yatay-Kesit Analizi Uygulaması. Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 586-596.
Çütcü, İ. and Eren, M.Vahit. (2017). Analysis of Exchange Rate-Foreign Trade Relationship with Asymmetric Causality Tests: Sample of Gaziantep. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(10), 151-171.
Oktay Beyza,Öztunç Hakan, Serin Z. Vildan (2016), “Determinants of Gold Reserves An Empirical Analysis for G-7 Countries”,Proceedia, Social Behaviour Science
Çütcü, İ. and Atiş, M. (2016). Poverty-Growth And Social Policies: The Analysis Of Immiserizing Growth Hypothesis On Turkey. International Journal of Economiscand Research, Volume 7 Issue 4, 45-57.
Aydın, G.K., Hazar, A., Çütcü, İ. (2016). Kredi Temerrüt Takası İle Menkul Kıymet Borsaları Arasındaki İlişki: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-21.
Çütcü, İ. ve Babalık, E. (2016). Yenilikçi Tekstil Ürünlerinin İhracat Potansiyeli: Türkiye Uygulaması.Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, Özel Sayı, 556-567.
Çütcü, İ. ve Yaşar, M. (2016). Brexit Sonrası Türkiye – AB İlişkileri: Maastricht Kriterleri Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 800-817.
Hakan Öztunç, Zar Chi Oo, Zehra Vildan Serin (2015), "Effects of Female Education on Economic Growth: A Cross Country Empirical Study, Educational Sciences: Theory & Practice, 15, 349­357
Özsağır, A. ve Çütcü (2015), İ. İnovasyon-Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vektör Hata Düzeltme Modeli İle Türkiye Analizi (1980-2013). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. Cilt X, Sayı II, ss119-132
Köse. Z. (2016). Türkiye Ekonomisinde 2003-2014 Döneminde Ekonomik Büyüme İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1(1). 58-76.
 Şentürk. M., Köse. Z. (2017). Migration with Economic Dimensions. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi. C. 4. S. 9. ss. 97-111.
 Köse. Z. ve Şentürk. M. (2017). Ar-Ge - Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama.  Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 9(17). 83-89.
Köse. Z. ve Yıldırım. M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Patent Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği. Akademik Bakış Dergisi Sayı: 52. 219-227.
Çetin, C., Gölpek, F., Köse, Z., Mavigök, M., "Primary School Teachers' Tendecy to Become a Manager: Sample of Gaziantep Province", Journal of Social Science Research, V.4 , No. 2, (May 31), 2014.
ÖZKÖK Yıldız (2018), “Mali Federalizm Bağlamında Harcama Sorumluluklarının Yerel Yönetimlere
ÖZKÖK Yıldız (2018), "Mali Federalizm Kapsamında Gelirlerin Yerel Yönetimlere Devri", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, ss. 294-305.
Öztürk S., Torun İ. ve Özkök Y. (2011), Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.